*** Chào mừng quý khách Tiên Phong Chuyển Đổi Số đến với website: Nhân Viên Hỗ Trợ Zalo 0911222323 Xin Cảm ơn ! Tăng số tiền % lên 8% khi Giới thiệu người dùng nhận ngay tiền hoa hồng xem ngay mục Kiếm Tiền ( Zalo Admin Mr Quoc 0888971999 ) $$ Aff 

API Docs

HTTP Method POST
API URL https://chaynhanh.com/api/v2
Response format JSON

Service list

Parameters Description
key Your API key
action services

Example response

[
  {
    "service": 1,
    "name": "Followers",
    "type": "Default",
    "category": "First Category",
    "rate": "0.90",
    "min": "50",
    "max": "10000",
    "refill": true,
    "cancel": true
  },
  {
    "service": 2,
    "name": "Comments",
    "type": "Custom Comments",
    "category": "Second Category",
    "rate": "8",
    "min": "10",
    "max": "1500",
    "refill": false,
    "cancel": true
  }
]

Add order

Example response

{
  "order": 23501
}

Order status

Parameters Description
key Your API key
action status
order Order ID

Example response

{
  "charge": "0.27819",
  "start_count": "3572",
  "status": "Partial",
  "remains": "157",
  "currency": "USD"
}

Multiple orders status

Parameters Description
key Your API key
action status
orders Order IDs (separated by a comma, up to 100 IDs)

Example response

{
  "1": {
    "charge": "0.27819",
    "start_count": "3572",
    "status": "Partial",
    "remains": "157",
    "currency": "USD"
  },
  "10": {
    "error": "Incorrect order ID"
  },
  "100": {
    "charge": "1.44219",
    "start_count": "234",
    "status": "In progress",
    "remains": "10",
    "currency": "USD"
  }
}

Create refill

Parameters Description
key Your API key
action refill
order Order ID

Example response

{
  "refill": "1"
}

Create multiple refill

Parameters Description
key Your API key
action refill
orders Order IDs (separated by a comma, up to 100 IDs)

Example response

[
  {
    "order": 1,
    "refill": 1
  },
  {
    "order": 2,
    "refill": 2
  },
  {
    "order": 3,
    "refill": {
      "error": "Incorrect order ID"
    }
  }
]

Get refill status

Parameters Description
key Your API key
action refill_status
refill Refill ID

Example response

{
  "status": "Completed"
}

Get multiple refill status

Parameters Description
key Your API key
action refill_status
refills Refill IDs (separated by a comma, up to 100 IDs)

Example response

[
  {
    "refill": 1,
    "status": "Completed"
  },
  {
    "refill": 2,
    "status": "Rejected"
  },
  {
    "refill": 3,
    "status": {
      "error": "Refill not found"
    }
  }
]

Create cancel

Parameters Description
key Your API key
action cancel
orders Order IDs (separated by a comma, up to 100 IDs)

Example response

[
  {
    "order": 9,
    "cancel": {
      "error": "Incorrect order ID"
    }
  },
  {
    "order": 2,
    "cancel": 1
  }
]

User balance

Parameters Description
key Your API key
action balance

Example response

{
  "balance": "100.84292",
  "currency": "USD"
}
Example of PHP code